Werf12 is er wanneer u tijdelijk iemand nodig hebt die u helpt veranderingen in uw zorgorganisatie door te voeren. Ine Galle is eigenaar van Werf12 en projectleider pur sang.

Ine koppelt leiderschap aan organisatie, inspiratie en resultaat. Met oog voor wat de veranderingen vergen van gebruikers, beheerders, processen of uw ICT infrastructuur. Haar kracht ligt in het bouwen van bruggen tussen mensen. Ook als het partijen zijn die soms wel verschillende talen lijken te spreken, zoals zorgmedewerkers en technici. Of artsen en lijnmanagers.

Ine heeft ruime ervaring met complexe projecten, zoals de invoering van domotica, een elektronisch patiënten- of cliëntendossier of bedrijfsondersteunende informatiesystemen. Zij is ambitieus en realistisch. Met oog voor mensen en hun groeipotentie. En met aandacht voor het borgen van het eindresultaat in de organisatie.
Wat kan ik voor u doen?

Ik lever leiderschap in verander- en implementatietrajecten in de zorg. Daarbinnen heb ik een warm hart voor implementaties met een technische component. Denk hierbij aan het inzetten van domotica, de invoering van software, het gebruik van nieuwe apparatuur of het in gebruik nemen van nieuwe bouwdelen.

De zorg is aan grote veranderingen onderhevig. Vergrijzing en ontgroening vragen steeds grotere inventiviteit om de toenemende vraag naar zorg ook in de nabije toekomst te kunnen bieden. Zowel procesmatig, zorginhoudelijk als technologisch worden enorm veel initiatieven  ontplooid om de zorg van de toekomst vorm te geven. Efficiënter, tegen acceptabele kosten en met meer oog voor de behoeften van de mens die deze zorg nodig heeft.

Dat vraagt ook van onze eigen organisatie een verschuiving in denken en doen. Onze medewerkers zullen digitaal vaardig dienen te zijn en handig met apparatuur. Het vraagt de inrichting van goed beheer en solide onderhoudscontracten met leveranciers.

Ondertussen worden ook de technologische mogelijkheden steeds groter. Welke opties sluiten aan bij de bestaande infrastructuur? Zijn de gebruik- en beheerkosten te ramen? Wat sluit nog aan bij het adaptief vermogen van onze gebruikers?
Wat is mijn werkwijze? 

Wanneer ik met een opdrachtgever spreek over diens plannen, zoek ik in eerste instantie de verbinding door diens doelen, ideeën, visie en drijfveren te doorgronden. Daarvoor stel ik veel vragen.

In de uitvoering van de plannen zoek ik ook steeds weer naar de verbinding met de mensen die deel uitmaken van het verandertraject. Mijn doel is om in begrijpelijke taal te informeren, te overtuigen en te stimuleren. Ik neem mensen mee onderweg naar het einddoel, ik help hen anders te werken. Daarbij mogen de doelen ambitieus zijn, zolang ze realistisch zijn en medewerkers kunnen begrijpen wat de veranderingen opleveren.

De passie van zorgmedewerkers zit in de aandacht die zij aan de mens kunnen besteden.  Daarbij zijn technische hulpmiddelen vaak onontbeerlijk, maar voor zorgmedewerkers letterlijk slechts hulpmiddelen om hun werk goed uit te voeren. Of het nu gaat om een digitaal cliëntendossier, automatische uit-bed alarmering, een multifunctionele printer, dwaaldetectie of automatische zonwering. Voor de technicus achter de hulpmiddelen is de goede werking van het technische product zélf het doel.

Om in implementaties tot een succesvol resultaat te komen, is het noodzakelijk deze twee werelden met elkaar te verbinden: de zorgprofessional moet voldoende in staat zijn de technologie toe te passen, de technicus moet in staat zijn de belangen en processen van de zorgprofessional te doorgronden. Er is vaak een ‘tolk’ voor nodig om de aansluiting tussen de twee werelden te maken. Pas dan ontstaat de chemie die leidt tot succesvolle resultaten. Die tolkenfunctie vervul ik met plezier en succes.
Ine Galle, persoon en expertise

Als ik een project succesvol heb afgerond, is de grootste blijk van waardering om weer een nieuwe uitdagende opdracht te mogen starten.

Het is mij op het lijf geschreven; complexe veranderingen, waarin mensen de hoofdrol spelen en verandering de uitdaging is. Opdrachten met een duidelijke kop en staart. Waarbij mensen bij elkaar gebracht worden, die vaak nog niet eerder met elkaar hebben samengewerkt. Waarbij dit nieuwe team samen de opdracht en doelstellingen omarmt, verantwoordelijkheid neemt en een werkwijze vindt om de opdracht tot een goed einde te brengen. Waarin ieder inbreng heeft, ruimte krijgt voor successen en fouten, ieder mag groeien. Als leider van zo’n nieuw, tijdelijk team ben ik op mijn best.

In bijna 20 jaar werken als lijnmanager en als projectleider heb ik mij gespecialiseerd in projectmatig georganiseerde veranderingen. Met een duidelijke opdracht vorm ik een projectteam om de opdracht te vervullen en leid ik vanuit allerlei rollen het project. Ik ben de initiator, de inspirator, de smeerolie, de organisator, de controller, de troubleshooter, de onderhandelaar, de kritische deelnemer en de coach.
Wat is mijn ervaring?

In de afgelopen jaren heb ik uiteenlopende lijn- en projectervaring opgedaan. Na 10 jaar als lijnmanager in het uitzendwezen en in een ziekenhuis, stapte ik over op fulltime projectenwerk. Van enkelvoudige en geclusterde projecten tot programma’s. Projecten met kleine budgetten en projecten met miljoenenbudget. Ik werkte als projectleider, lid van het programmateam of programmamanager.

Inhoudelijk varieerden de projecten van domotica tot invoering van software als EPD en ECD, en van het opzetten van een klantcontactcentrum tot het doen van verbetervoorstellen voor gebruik en beheer van applicaties. Ik heb daarbij zowel aan de automatiseringskant gewerkt als met functioneel beheerders en informatieadviseurs.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van taken en verantwoordelijkheden per project en voor een pdf-versie hiervan, klik hier.
De naam Werf12

 Foto: 123RF Stockfoto

Begonnen in 2012, staat Werf12 voor de werkwijze waarbij - als op een werf - soms uit een schijnbaar niets met een opdracht (schip) begonnen wordt. Er wordt samengewerkt in een team met mensen met diverse vaardigheden en expertise, die juist op hun verschillen ingezet en gewaardeerd worden. Iedereen werkt met zijn eigen taken en mijlpalen aan de gezamenlijke deadline van oplevering. De regie ligt in handen van de werf, maar wat wordt gebouwd is naar de specificaties en met de middelen en volledige betrokkenheid van de opdrachtgever. Uiteindelijk wordt het schip opgeleverd en onder champagnespetters te water gelaten. Daarmee wordt het overgedragen aan de opdrachtgever en is de werf vrij voor een nieuwe opdracht.